Regulaminy usług

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem szkoleń jest TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 144, 60-278 Poznań [dalej jako „Organizator”].

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Uczestniku, rozumie się przez to osobę, która weźmie udział w szkoleniu Organizatora. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Zamawiającym, rozumie się przez to podmiot, który zamawia szkolenie, zgłasza uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego lub dokonuje płatności.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług szkoleniowych realizowanych przez Organizatora w ramach programu Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

UCZESTNICTWO

Podstawą zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora w formie on-line, drogą mailową na adres info@inlegal.pl lub w siedzibie firmy przy ul. Palacza 144 w Poznaniu. Inne formy zgłoszenia możliwe są po uprzednim porozumieniu z pracownikami Organizatora. Zgłaszając się na szkolenie, Uczestnik ma obowiązek wypełnić i dostarczyć w oryginale (pocztą lub osobiście) dokumenty, o konieczności przedłożenia których poinformuje Uczestnika Organizator. W przypadku gdy liczba osób chętnych do uczestniczenia w danych szkoleniu przekracza ilość miejsc przewidzianych w tym szkoleniu, o udziale w nim decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

Zamawiający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

PRAWA UCZESTNIKA

Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w Regulaminie daje Uczestnikowi prawo do:

Aktywnego udziału w szkoleniu i korzystania z poszkoleniowych form wsparcia określonych w materiałach dydaktycznych.
Korzystania z usług dodatkowych mieszczących w cenie szkolenia, których katalog określany jest każdorazowo w umowie na realizację danego szkolenia.
Otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji każdego szkolenia.
Otrzymania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Oceny jakości organizacji i przebiegu szkolenia poprzez wypełnienie Ankiety poszkoleniowej będącej częścią ewaluacji oraz bezpośredni kontakt z biurem Organizatora.
W przypadku niezadowolenia z odbytego szkolenia – skorzystania z reklamacji, której zasady określone są w Procedurze Reklamacji dostępnej na stronie internetowej i w siedzibie Organizatora.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do:

Potwierdzania własnoręcznym podpisem obecności na szkoleniu oraz skorzystania z usług dodatkowych (jeżeli takie zostały zapewnione, np. nocleg, catering i inne)
Udziału w ewaluacji szkolenia zaplanowanej przez Organizatora. Standardowa ewaluacja składa się z dwóch poziomów: wypełnienia Ankiety poszkoleniowej bezpośrednio po zakończeniu szkolenia oraz wypełnienia testów mających na celu sprawdzenie efektów uczenia się. Testy te wypełniane są przed i po zakończeniu szkolenia.

ZMIANA TERMINU /PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu szkolenia lub dokonania zmiany programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

REZYGNACJA

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej na adres e-mail: info@inlegal.pl. Prawidłowa informacja o rezygnacji musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia, z którego dany Uczestnik rezygnuje. Brak tych informacji może spowodować nieuznanie rezygnacji za dokonaną.

W przypadku wycofania zgłoszenia na 5 lub mniej dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości szkolenia. Nieobecność na zajęciach prowadzonych w trakcie szkolenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa.

PŁATNOŚCI

Opłata za szkolenie podana jest w złotych polskich. Płatność za szkolenie odbywa się w całości po realizacji usługi, na podstawie faktury dostarczonej bezpośrednio na szkoleniu lub wysłanej pocztą do Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty nie przekraczając terminu płatności podanego na fakturze oraz na konto wskazane na fakturze. Wszelkie wpłaty dokonane na rachunek bankowy inny, niż wskazany na fakturze będą uznawane za brak dokonania płatności.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ceny szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W takim wypadku, Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia kosztów rezygnacji i pisemnie powiadomić Organizatora o swojej decyzji.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada Organizator. Prawem autorskim chronione są materiały edukacyjne w formie podręczników, ćwiczeń, grafik, tekstów, dźwięków, filmów i inne materiały powstałe w ramach szkoleń.

Wszelkie materiały powstałe w ramach szkoleń upublicznione przez Organizatora można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i wyłącznie w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie szkolenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z prawem oraz z ich przeznaczeniem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników szkolenia wobec innych uczestników lub osób trzecich.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator, przestrzegając zapisów Kodeksu Cywilnego. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych, w odniesieniu do szkoleń przeprowadzanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, zgodnie z treścią poniżej.
Reklamacje można zgłaszać do TURCZA Kancelaria Radców Prawnych [dalej jako „Organizator”] w formie pisemnej, za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Organizatora (inlegal.pl) lub e-mailem, na adres Organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

1.Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiet ewaluacyjnych wszystkich uczestników (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne.

Kontakt:

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych
ul. Palacza 144
60-278 Poznań
NIP: 945-189-28-38
tel: +48 61 666 37 60
e-mail: kancelaria@turcza.com.pl

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

zgłoszony problem – opis;
dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail;
nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie;
proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy.

3. Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:

bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne;
bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce, w zależności od dostępności takich szkoleń u Organizatora;
rabat w wysokości do 25 % na kolejne szkolenie Organizatora;
zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomienia uczestnika o zmianie terminu/odwołania usługi drogą mailową lub telefoniczną.

W przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia przynajmniej 75 % uczestników szkolenia oraz złożenia reklamacji przez wszystkie te osoby lub osoby uprawnione do reprezentacji Klienta, Organizator może przeprowadzić bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem, w miarę dostępności specjalistów z danej dziedziny prawa.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2, Organizator wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego pod rygorem utraty uprawnień do rozpoznania reklamacji.

Q&A

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.