Projekt 1

Regulaminy usług POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem szkoleń jest TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 144, 60-278 Poznań [dalej jako „Organizator”]. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Uczestniku, rozumie się przez to...