Oferta szkoleń prawnych

Szkolenie dla inwestorów budowlanych

1. KPA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM.
2. AML W BRANŻY NIERUCHOMOŚCIOWEJ.
3. Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości – najczęstsze problemy praktyczne.

Szkolenie prawne opracowane z myślą o branży deweloperskiej oraz inwestorach budowlanych. W przystępnej i skondensowanej formie łączy w sobie trzy ważne zagadnienia, z którymi spółki mają nierzadko poważne problemy.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 6,5

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena: 1500 zł netto

Grupa docelowa

Szkolenie przydatne dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inwestycji budowlanych, deweloperów oraz wykonawców budowlanych.

Zakres tematyczny szkolenia

CZĘŚĆ I. KPA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

 • Zasady KPA oraz zasady konstytucyjne mające wpływ na postępowanie administracyjne.
 • Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego.
 • Ogólna procedura administracyjna – prawa i obowiązki stron postępowania.
 • Sukcesja praw i obowiązków o charakterze administracyjnym.
 • Nieważność decyzji administracyjnych w kontekście procesu inwestycyjno-budowlanego.

CZĘŚĆ II. AML W BRANŻY NIERUCHOMOŚCIOWEJ

 • Analiza katalogu instytucji obowiązanych pod kątem branży nieruchomościowej.
 • Przedstawienie ramowych obowiązków instytucji obowiązanych w zakresie procedowania transakcji.
 • Omówienie zasad weryfikacji klientów oraz istoty analizy ryzyka w organizacji.

CZĘŚĆ III. Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości – najczęstsze problemy praktyczne

 • Realizacja roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej i jego zabezpieczenie
 • Moc oświadczeń i zapewnień Stron
 • Warunki i terminy
 • Zaliczka/zadatek, składowe ceny
 • Odstąpienie od umowy i jego skutki

Ramowy program szkolenia

..

 
LP Przedmiot / Temat zajęć

Data

realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin
1 ·         Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego – omówienie najważniejszych czynności, które organ musi podjąć w każdym postępowaniu administracyjnym.
·         Zasady KPA oraz zasady konstytucyjne mające wpływ na postępowanie administracyjne – omówienie wraz z wybranymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem, case studies.
·         Ogólna procedura administracyjna – prawa i obowiązki Stron. Dlaczego warto i jak aktywnie działać w toku postępowania administracyjnego – case studies.
·         Sukcesja praw i obowiązków o charakterze administracyjnym – omówienie najważniejszych poglądów związanych z przedmiotowym problemem.
·         Nieważność decyzji administracyjnych w kontekście procesu inwestycyjno-budowlanego – przykłady najczęstszych przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji.
09:00 11:00 2:00
2 Przerwa kawowa 11:00 11:15 0:15
3 ·         Ogólne pojęcie instytucji obowiązanej w ujęciu branży nieruchomościowej.
·         Przedstawienie ramowych obowiązków w zakresie weryfikacji klienta przed przystąpieniem do procedowania transakcji – instrukcja weryfikacji oraz zasady kategoryzacji transakcji.
·         Ocena ryzyka – omówienie ramowych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu dokumentu.
·         Osoby odpowiedzialne za AML w organizacji – obowiązki oraz zakres odpowiedzialności.
·         Zasady zgłaszania naruszeń do GIF. Katalog kar przewidzianych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
11:15 13:15 2:00
4 Przerwa kawowa 13:15 13:30 0:15
5 · Zabezpieczenie i sądowa realizacja roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej, ochrona przed takim roszczeniem.
· Zastrzeżenie warunków lub terminów w umowie przedwstępnej (dopuszczalność warunków potestatywnych).
· Zaliczka, zadatek, modyfikacja postanowień dot. rozliczenia kwoty ceny, w tym ceny wynikowej.
· Hipoteka, gwarancja, kaucja, depozyt notarialny i inne zabezpieczenia roszczeń Stron umowy przedwstępnej.
· Realizacja roszczeń z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień Stron w umowie przedwstępnej.
· Dodatkowe zobowiązania umowne i świadczenia Stron umowy przedwstępnej – sądowa realizacja takich zobowiązań.
· Hipoteka, gwarancja, kaucja, depozyt notarialny i inne zabezpieczenia roszczeń Stron umowy przedwstępnej.
· Wygaśnięcie umowy przedwstępnej, odstąpienie od umowy przedwstępnej i ich wpływ na skuteczność roszczeń stron.
· Ujawnienie i wykreślenie praw i roszczeń stron z umowy przedwstępnej – przykłady problemów orzeczniczych.
13:30 15:30

2:00

 

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadzący szkolenie

Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

Radca prawny

SPECJALIZACJA

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY | PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE | PRAWO ADMINISTRACYJNE | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO CYWILNE

BIOGRAFIA

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jego głównym obszarem zainteresowań jest problematyka związana z procesem inwestycyjno-budowlanym, zarówno w aspekcie administracyjno-prawnym, jak i cywilno-prawnym. Reprezentował jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne w toku postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych, w szczególności związanych z nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych poznańskich kancelariach prawnych, świadczących usługi prawne licznym podmiotom z branży deweloperskiej, budowlanej oraz jednostkom samorządu terytorialnego oraz w jednej z największych w Polsce spółce prawa handlowego, w której zajmował się regulacją stanów prawnych oraz obrotem nieruchomościami.

Trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami, współpracujący m.in. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych, Akademią „Wspólnoty” oraz prywatnymi firmami szkoleniowymi.

Prelegent na licznych konferencjach, w ostatnim czasie m.in. na X Europejskim Kongresie Gospodarczym 2018 w Katowicach oraz na organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Miasto Gdynia Kongresie Perły Samorządu 2019 w Gdyni.

Autor artykułów w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Zakończone sukcesem reprezentowanie stron w toku postępowań o pozwolenie na budowę, ustalenie warunków zabudowy, wydanie decyzji środowiskowych.

Reprezentowanie wiodących na polskim rynku klientów z branży reklamy zewnętrznej w sprawach związanych z zaskarżeniem uchwał reklamowych.

Zakończone sukcesem reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w toku sprawy. Stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej obejmującej nieruchomości położone w centrum jednego z największych miast Polski.

Wsparcie prawne w toku negocjacji różnego rodzaju umów i porozumień.

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo

♣ Ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Prowadzący szkolenie

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

 

SPECJALIZACJA

UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

BIOGRAFIA

Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Prowadzenie warsztatów dot. zasad wdrażania oraz audytowania podmiotów pod kątem zgodności ich działań i praktyk z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz dużych podmiotów gospodarczych w tym Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Przeprowadzenie licznych audytów poprawności działań przedsiębiorstw odnośnie do wymogów RODO.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach.

Przeprowadzanie badań due diligence na potrzeby obrotu wierzytelnościami spółek kapitałowych.

Obsługa grup kapitałowych w szczególności pod kątem prawidłowości przepływu usług wzajemnych świadczonych między spółkami.

Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).

Aktywna obsługa klientów zagranicznych w j. angielskim.

Prowadzenie autorskich kursów z obszaru Legal English dla sędziów i prokuratorów.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek prawo

♣ Absolwentka Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek anglistyka

♣ Ukończony kurs: „Praktyczne aspekty RODO: tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO”

♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001

♣ Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów – 2-dniowe warsztaty praktyczne

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe.
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis).
 • Książka.
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię.
 • Uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom potwierdzający jego ukończenie.

W ramach szkolenia każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty.

Q&A

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.