szkolenia prawne 3w1

NOWOŚĆ NA RYNKU SZKOLENIOWYM

czym są

“szkolenia 3w1”?

Przedstawiamy nowatorskie rozwiązanie na rynku szkoleniowym, dzięki któremu dopasują Państwo szkolenie do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Nasze rozwiązanie prowadzi do oszczędności czasu i środków, które wymagane byłby przy organizacji standardowych, całodziennych szkoleń.
Dzięki “Szkoleniom 3w1” pozyskają Państwo aktualną wiedzę z trzech różnych obszarów prawa w ciągu jednego dnia szkoleniowego.

W ciągu jednego dnia przeprowadzimy szkolenie z trzech różnych tematów wybranych przez Państwa spośród poniższych propozycji.

Wybierz

Wiedza, której potrzebujesz

Zachęcamy do wyboru trzech tematów szkoleń, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby Państwa przedsiębiorstwa.

Zamów

Maksimum korzyści i wygoda

W ciągu jednego spotkania (6 godzin zegarowych) zaprezentowane zostaną trzy sesje tematyczne (każda po 2 godziny).

Korzystaj

Znajomość prawa procentuje

Dzięki naszemu rozwiązaniu pracownicy przedsiębiorstwa pozyskają cenną wiedzę prawną niezwykle przydatną w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

WYBIERZ TRZY RÓŻNE SZKOLENIA Z PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA

SKOMPONUJ SWOJE SZKOLENIE

PRAWO PRACY

JAK BEZPIECZNIE ZAKOŃCZYĆ WSPÓŁPRACĘ Z PRACOWNIKIEM

Celem szkolenia jest omówienie ryzyk związanych z rozwiazywaniem stosunku pracy (m.in. podstawy, terminy, bezpieczeństwo IT), codo których pracodawca musi mieć pełną świadomość mając na uwadze konkretny stan faktyczny. Jakiekolwiek niedopatrzenia lub zlekceważenie poszczególnych etapów procesu związanego ze zwolnieniem pracownika może się bowiem okazać bardzo kosztowne dla pracodawcy.

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY - OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE ELEMENTY UMÓW O PRACĘ ORAZ OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Celem szkolenia jest analiza umów o pracę i omówienie, w jaki sposób powinny być skonstruowane tak, by interesy Pracodawcy były wodpowiedni sposób zabezpieczone, a obie strony usatysfakcjonowane, a także obowiązków leżących po stronie Pracodawcy na samym początku nawiązania współpracy z Pracownikiem.

UMOWA CYWILNOPRAWNA CZY UMOWA O PRACĘ, JAKA FORMĘ WYBRAĆ. CZYLI WADY I ZALETY Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych kwestii związanych z takimi umowami, przedstawienie cech, które pozwalają odróżnić umowy cywilnoprawne od umowy o pracę tak aby w przypadku kontroli nie narażać się na ryzyko reklasyfikacji umów cywilnych na umowy o pracę.

AML

AML W PRAKTYCE – DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY WDROŻYĆ W ORGANIZACJI W CELU DOCHOWANIA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH. WARUNKI I ZASADY REJESTRACJI TRANSAKCJI.

Celem warsztatu jest wyjaśnienie, jakie działania powinien podjąć podmiot będący instytucją obowiązaną w rozumieniu AML, aby działać zgodnie z przepisami ustawy. W szczególności, omówione zostaną procedury i dokumentacja, którą należy wdrożyć w organizacji, jak również zakres informacji podlegających rejestracji w związku z przeprowadzanymi transakcjami.

WERYFIKACJA KLIENTA ZGODNIE Z AML

 • Analiza katalogu instytucji obowiązanych pod kątem branży automotive.
 • Przedstawienie ramowych obowiązków instytucji obowiązanych w zakresie procedowania transakcji.
 • Omówienie zasad weryfikacji klientów oraz istoty analizy ryzyka w organizacji.

RODO

NADZÓR PRACOWNICZY W KONTEKŚCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (MONITORING, GPS)

Warsztat wyjaśnia, w jaki sposób legalnie wprowadzić formy nadzoru pracowniczego w organizacji, w szczególności monitoring wizyjny, nadzór nad pracowniczą skrzynką mailową, aktywnością w sieci czy system GPS w pojazdach służbowych. Omówione zostaną obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracowników oraz dokumenty, jakie należy wdrożyć.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ – KIEDY POTRZEBNA JEST ZGODA W ŚWIETLE RODO

Warsztat odpowiada na pytanie, w jakich okolicznościach pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracowników bez konieczności uzyskania ich zgody, oraz kiedy zgoda jest warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania danych. Omówiona zostanie treść klauzuli obowiązku informacyjnego w rozumieniu RODO, którą należy przedstawić pracownikom – zarówno aktualnie zatrudnionym, jak i osobom, z którymi pracodawca rozpoczyna współpracę.

RODO W MARKETINGU

 • Analiza prawidłowej treści oświadczeń zgody na przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem kanałów dystrybucji materiałów promocyjnych.
 • Działalność na portalach społecznościowych – aktualne wymogi prawne oraz zasady prawidłowego działania.
 • Dozwolone działania administratora danych w ramach marketingu bezpośredniego.
 • Obowiązki informacyjne na stronach WWW przedsiębiorców.

NIERUCHOMOŚCI

KPA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

 • Zasady KPA oraz zasady konstytucyjne mające wpływ na postępowanie administracyjne.
 • Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego.
 • Ogólna procedura administracyjna – prawa i obowiązki stron postępowania.
 • Sukcesja praw i obowiązków o charakterze administracyjnym.
 • Nieważność decyzji administracyjnych w kontekście procesu inwestycyjno-budowlanego.

AML W BRANŻY NIERUCHOMOŚCIOWEJ

 • Analiza katalogu instytucji obowiązanych pod kątem branży nieruchomościowej.
 • Przedstawienie ramowych obowiązków instytucji obowiązanych w zakresie procedowania transakcji.
 • Omówienie zasad weryfikacji klientów oraz istoty analizy ryzyka w organizacji.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI – NAJCZĘSTSZE PROBLEMY PRAKTYCZNE

 • Realizacja roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej i jego zabezpieczenie
 • Moc oświadczeń i zapewnień Stron
 • Warunki i terminy
 • Zaliczka/zadatek, składowe ceny
 • Odstąpienie od umowy i jego skutki

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE – OMÓWIENIE PRZEPISÓW OGÓLNYCH Z KPA

Celem warsztatu jest przedstawienie i praktyczne omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego normujących problematykę administracyjnych kar pieniężnych. W trakcie warsztatu omówione zostaną w szczególności przepisy działu IVa kpa („Administracyjne kary pieniężne”), a także, zasady ogólne kpa mogące mieć wpływ na ww. problematykę.

SKARŻENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – ASPEKTY PRAKTYCZNE

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące możliwości skarżenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez podmioty prywatne. Przedstawione zostaną ponadto najczęściej występujące w miejscowych planach uchybienia, a także, ich wpływ na ewentualne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych.

BEZCZYNNOŚĆ I PRZEWLEKŁOŚĆ A PONAGLENIE – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Celem warsztatu jest omówienie właściwych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących przewlekłości postępowania oraz bezczynności organów administracji publicznej, skutków ich wystąpienia, a także, możliwych do podjęcia przez strony postępowania działań. W trakcie warsztatu zostaną również omówione w niezbędnym zakresie wzory pism procesowych możliwych do wykorzystania w przypadku przewlekłości/bezczynności.

UMOWY HANDLOWE, RĘKOJMIA I GWARANCJA

RĘKOJMIA I GWARANCJA – CZYLI, JAK MOŻNA SPRAWNIE SKORZYSTAĆ ZE SWOICH UPRAWNIEŃ.

Celem warsztatu jest wyjaśnienie, na czym polegają poszczególne instytucje ochrony prawnej w sytuacji, kiedy towar jest obarczony wadą, czym jest wada w rozumieniu ustawy i orzecznictwa oraz jaki jest krąg podmiotów uprawniony do dochodzenia roszczeń na podstawie rękojmi i gwarancji oraz czego (rodzaj roszczenia), od kogo (krąg podmiotów zobowiązanych) i w jakim terminie można na tej podstawie dochodzić swoich praw.

PRAWNA OBSŁUGA PROCESU REKLAMACJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

Celem warsztatu jest wskazanie na elementy procesu rozwiązywania bieżących sporów reklamacyjnych oraz omówienie konsekwencji braku płatności oraz narzędzi prawnych służących dochodzeniu należności pieniężnych od dłużników. Na spotkaniu zostanie poruszona problematyka weryfikacji kontrahenta oraz potencjalnego kontrahenta za pomocą dostępnych nieodpłatnie rejestrów i baz danych.

UMOWY HANDLOWE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY - SPRZEDAŻ

Warsztat zakłada omówienie podstawowych klauzul, które powinny znaleźć się w umowach handlowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie, sposobów zabezpieczeń transakcji oraz komponowania dokumentacji sprzedażowej, niezależnie od branży oraz relacji z kontrahentem: B2B (obrót obustronnie profesjonalny) oraz B2C ( obrót z udziałem konsumenta).

OCHRONA KONSUMENTA. JAK DOSTOSOWAĆ UMOWY DO WYMOGÓW USTAWY O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA WRAZ Z PROPONOWANĄ DOKUMENTACJĄ.

Celem warsztatu jest omówienie przykładów klauzul niedozwolonych, podstawowych różnić między rękojmią przy sprzedaży a odpowiedzialnością sprzedawcy za towar zakupiony przez konsumenta na odległość. Zamierzeniem spotkania jest zabezpieczenie umów handlowych, zwłaszcza tych zawieranych z użyciem środków porozumienia się na odległość – (internet, telefon, targi, pokazy etc.) oraz przedstawienie i omówienie dokumentacji, wymaganej przez ustawę.

SZKOLENIE GWARANCJA/RĘKOJMIA – „ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ”

 • Reżimy odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej.
 • Zakres uprawnień klienta składającego reklamację, z rozróżnieniem na konsumenta oraz przedsiębiorcę.
 • Zakres uprawnień sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego.

PROCEDURY KONTROLNE

PROCEDURA KONTROLI PUODO

 • Zasady RODO a zapewnienie rozliczalności w ramach przygotowania do kontroli.
 • Podmioty podlegające kontroli PUODO.
 • Tryby kontroli oraz podstawy jej kwestionowania.
 • Prawa i obowiązku kontrolowanego;
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Przebieg kontroli – uczestnicy, kontrolerzy, uprawnienia kontrolujących.
 • Protokół kontroli i materiał dowodowy.
 • Rodzaje rozstrzygnięć

PROCEDURA KONTROLI PIP

 • Rodzaje podmiotów podlegających kontroli PIP.
 • Cele kontroli.
 • Przebieg kontroli – czas, miejsce, pora kontroli.
 • Osoba kontrolującego oraz przysługujące mu uprawnienia.
 • Osoba kontrolowanego oraz jego uprawnienia i obowiązki.
 • Protokół kontroli oraz możliwość zgłaszania zastrzeżeń do jego treści.
 • Rodzaje rozstrzygnięć pokontrolnych.

PROCEDURA KONTROLI UOKIK

 • Procedura kontroli wynikającej z przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
 • Regulamin postępowania w toku kontroli pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – uwagi praktyczne.
 • Regulamin postępowania w toku kontroli pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zakres obowiązków poszczególnych pracowników.
 • Przykładowe rozstrzygnięcia pokontrolne.

INNE

WNIOSEK O INTERPETACJĘ PRZEPISÓW PRAWA NA PODSTAWIE USTAWY – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – OMÓWIENIE INSTYTUCJI

Celem warsztatu jest omówienie instytucji wniosku o interpretacje przepisów prawa składanego na podstawie art. 34 ustawy – Prawo przedsiębiorców wraz z omówieniem niezbędnych wzorów. Na podstawie ww. przepisu, przedsiębiorcy mogą składać do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wnioski o wydanie wyjaśnień co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez nich daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W BDO – KOGO DOTYCZY I W JAKI SPOSÓB NALEŻY GO REALIZOWAĆ

Celem warsztatu jest omówienie zakresu podmiotowego przepisów wprowadzających BDO, tj. wyjaśnienie, które podmioty są zobowiązane do rejestracji w bazie, a które zostały z tego obowiązku zwolnione. Przedstawione zostaną również nowe zasady sprawozdawczości realizowanej w formie elektronicznej.

TEMAT WŁASNY - PAŃSTWA PROPOZYCJA

Jeżeli poszukują Państwo szkolenia prawnego o innej tematyce prosimy o informację.

KREATOR ZAMÓWIENIA

REZERWACJA SZKOLENIA

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Kancelarię TURCZA należy uzupełnić poniższy formularz zgłoszenia online.

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić chęć uczestnictwa oraz ustalić niezbędne szczegóły organizacyjne.

Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody

11 + 6 =

Szkolenia również przez Internet – WEBINARY

Oferujemy możliwość przeprowadzenia każdego szkolenia z naszej oferty w formie interaktywnego webinarium. Uczestnicy szkolenia widzą na swoich monitorach jego przebieg, mają możliwość zadawania pytań w trakcie trwania. 

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.