Oferta szkoleń prawnych

Inne

PAKIET DLA ZARZĄDU – KONTROLE PUODO, UOKIK I PIP W PIGUŁCE

Szkolenie dedykowane jest osobom które, chcą zdobyć wiedzę w zakresie zasad i warunków realizacji kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję Pracy oraz dowiedzieć się, jak należy przygotować organizację do kontroli.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 7

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena: 1550 zł netto

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, w tym członków zarządów i kadry kierowniczej, oraz osób odpowiedzialnych za obszar objęty kontrolą PUODO, UOKiK czy PIP w organizacji.

Zakres tematyczny szkolenia

Tematyka szkolenia:

1. W zakresie kontroli PUODO

 • Zasady RODO a zapewnienie rozliczalności w ramach przygotowania do kontroli;
 • Podmioty podlegające kontroli PUODO;
 • Tryby kontroli oraz podstawy jej kwestionowania;
 • Prawa i obowiązku kontrolowanego;
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Przebieg kontroli – uczestnicy, kontrolerzy, uprawnienia kontrolujących;
 • Protokół kontroli i materiał dowodowy;
 • Rodzaje rozstrzygnięć

2. W zakresie kontroli PIP

 • Rodzaje podmiotów podlegających kontroli PIP;
 • Cele kontroli;
 • Przebieg kontroli – czas, miejsce, pora kontroli;
 • Osoba kontrolującego oraz przysługujące mu uprawnienia;
 • Osoba kontrolowanego oraz jego uprawnienia i obowiązki;
 • Protokół kontroli oraz możliwość zgłaszania zastrzeżeń do jego treści;
 • Rodzaje rozstrzygnięć pokontrolnych.

3. W zakresie kontroli UOKiK

 • Procedura kontroli wynikającej z przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów;
 • Regulamin postępowania w toku kontroli pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – uwagi praktyczne;
 • Regulamin postępowania w toku kontroli pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zakres obowiązków poszczególnych pracowników;
 • Przykładowe rozstrzygnięcia pokontrolne.

Ramowy program szkolenia

 
LP Przedmiot / Temat zajęć

Data

realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin
1

KONTROLA PUODO

1. Tryby kontroli.
2. Obowiązki kontrolowanego w trakcie kontroli.
3. Dokumenty inicjujące kontrolę.
4. Kontrola a tajemnica przedsiębiorstwa.
5. Przebieg kontroli – osoby uprawnione do udziału po stronie podmiotu kontrolowanego.
6. Uprawnienia kontrolującego.
7. Protokół kontroli i możliwość jego zakwestionowania.
8. Postępowanie administracyjne i rodzaje rozstrzygnięć.

08:45 11:00 2:15
2 Przerwa kawowa 11:00 11:15 0:15
3

KONTROLA PIP

1. Ogólna charakterystyka kontroli.
2. Wszczęcie kontroli – Osoba kontrolującego, czas, miejsce i pora kontroli,
3. Uprawnienia kontrolującego i podmiotu kontrolowanego.
4. Protokół kontroli – prawo do kwestionowania jego treści.
5. Obowiązek współdziałania organów PIP – współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz społecznym inspektorem pracy.
6. Obowiązek przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia Książki kontroli.
7. Rozstrzygnięcia pokontrolne – nakaz, wystąpienie, polecenie ustne.

11:15 13:30 2:15
4 • Przerwa obiadowa 13:30 14:00 00:30
5

KONTROLA UOKIK

1. Uwagi ogólne i podstawa prawna kontroli
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli
3. Uprawnienia kontrolującego oraz obowiązki kontrolowanego w toku kontroli
4. Protokół pokontrolny
5. Instrumenty chroniące interes kontrolowanego podmiotu – zastrzeżenia do protokołu, zażalenie, sprzeciw wobec czynności kontrolnych
6. Postępowanie pracowników w toku kontroli– obowiązki poszczególnych pracowników (pracownik recepcji/sekretariatu, pracownik sekcji IT, pracownik działu prawnego, koordynator kontroli, pracownik – cień, upoważniony pracownik przedsiębiorstwa, podmiot zarządzający)
7. Omówienie rodzajóa.rozstrzygnięć pokontrolnych

14:00 16:30 02:30

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadzący szkolenie

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

SPECJALIZACJA

UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

BIOGRAFIA

Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Prowadzenie warsztatów dot. zasad wdrażania oraz audytowania podmiotów pod kątem zgodności ich działań i praktyk z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz dużych podmiotów gospodarczych w tym Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Przeprowadzenie licznych audytów poprawności działań przedsiębiorstw odnośnie do wymogów RODO.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach.

Przeprowadzanie badań due diligence na potrzeby obrotu wierzytelnościami spółek kapitałowych.

Obsługa grup kapitałowych w szczególności pod kątem prawidłowości przepływu usług wzajemnych świadczonych między spółkami.

Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).

Aktywna obsługa klientów zagranicznych w j. angielskim.

Prowadzenie autorskich kursów z obszaru Legal English dla sędziów i prokuratorów.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek prawo

♣ Absolwentka Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek anglistyka

♣ Ukończony kurs: „Praktyczne aspekty RODO: tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO”

♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001

♣ Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów – 2-dniowe warsztaty praktyczne

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)

Joanna Paluszkiewicz

Joanna Paluszkiewicz

Radca prawny

SPECJALIZACJA

PRAWO PRACY | PRAWO GOSPODARCZE | SPORY SĄDOWE

BIOGRAFIA

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. jako asystent sędziego w wydziałach cywilnych, gospodarczych i egzekucyjnych. W trakcie aplikacji radcowskiej rozwijała swoje doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców pracując w pierwszym prywatnym w Polsce parku technologicznym. Podczas wcześniejszej pracy w poznańskich kancelariach zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi prawa pracy oraz prowadziła spory sądowe z dziedziny prawa budowlanego oraz kontaktowego.
Posiada międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Prowadzenie dokumentacji i korespondencji z wykonawcami, podwykonawcami oraz urzędem w zakresie inwestycji realizowanej ze środków udzielonych w ramach wsparcia bezpośredniego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Prowadzenie sporów sądowych z elementem zagranicznym w tym zawieranie ugód międzynarodowych.

Przygotowywanie dokumentacji w celu zatrudnienia pracowników spoza UE.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo

♣ Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek stosunki międzynarodowe – specjalność wschodoznawstwo

♣ Absolwentka kursu języka estońskiego prowadzonego przez Konsulat Estonii w Poznaniu

♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

KATARZYNA TURCZA

KATARZYNA TURCZA

Radca prawny

SPECJALIZACJA

KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA

BIOGRAFIA

Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny/Syndyk. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W toku swojej praktyki zawodowej brała udział w wielu złożonych projektach mających za przedmiot opracowanie strategii prawno – biznesowej sprzedaży różnych produktów dla klientów profesjonalnych, w tym e – commerce. Tworzyła złożoną dokumentację handlową, ukierunkowaną na ochronę praw przedsiębiorców tak polskich jak i zagranicznych, odpowiadającą przy tym standardom konsumenckim.
Poza doświadczeniem w projektowaniu, badaniu (Due diligence) oraz opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym między innymi w branży motoryzacyjnej, spożywczej oraz HORECA, posiada praktykę w zaawansowanych sposobach dochodzenia należności, w tym obejmujących wielopoziomowe Actio Pauliana, na wszystkich etapach procesu cywilnego.
Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Opracowanie strategii prawno – biznesowej dla partnerskiego e-commerce w branży HORECA.

Zaprojektowanie i wdrożenie dokumentacji handlowej w spółce akcyjnej działającej w branży motoryzacyjnej, z uwzględnieniem szczególnej ochrony praw konsumenta.

Badanie i opiniowanie kontraktów handlowych w toku złożonego due diligence, w procesie przedtransakcyjnym spółek akcyjnych.

Przedprocesowe postępowanie przed organami UOKIK oraz KNF.

Pozytywny wynik postępowania cywilnego, zakończonego w II instancji, w ramach złożonej, wielopoziomowej Actio Pauliana

Przeprowadzanie postępowań upadłościowych konsumentów jako wyznaczony syndyk.

Obsługa przedsiębiorców zagranicznych (j. francuski).

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Prawo

♣ Absolwentka Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek anglistyka

♣ Absolwentka studiów podyplomowych z prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

♣ Absolwentka studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

♣ Absolwentka podyplomowego magisterium prawa europejskiego – Master 2 (tytuł: Juriste européen) w współpracy z Université de Tours

♣ Absolwentka Diplome Universitaire (DU) z prawa francuskiego w ramach programu SPF we współpracy z Université de Tours

♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001

♣ Licencjonowany Syndyk

♣ Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski; Język francuski (certyfikat DALF i C1)

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis)
 • Dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię
 • Każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty, stolika kawowego z poczęstunkiem oraz ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej.

Efekty kształcenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz o Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Uczestnik posiada wiedzę o ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. z dnia 6 marca 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 623);
 • Uczestnik posiada wiedzę o przebiegu kontroli PUODO, UOKiK i PIP.
 • Uczestnik posiada wiedzę w obszarze praw i obowiązków podmiotów podlegających kontroli.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat realizacji zasady rozliczalności i przygotowanie do kontroli.

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktycznym ujęciu.
 • Uczestnik potrafi zweryfikować stan przygotowania organizacji do kontroli PUODO, UOKiK i PIP.
 • Uczestnik potrafi reagować na sposób procedowania kontroli i protokołować ewentualne zastrzeżenia.

Kompetencje

 • Uczestnik ma świadomość tego, że ciągle powinien się doszkalać – podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Uczestnik jest świadomy tego, że prawo zmienia się bardzo szybko i aby pozostać na bieżąco, powinien interesować się tym co, robi – czytać blogi branżowe, śledzić zmiany, jakie zachodzą prawie krajowym i europejskim.

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebiowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Administratorem danych osobowych jest TURCZA.EDU.PL Sp. z o.o. KRS: 0000811692, ul. Grochowska 56. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.edu.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP : 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
  szkolenia@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Warszawa

  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  Godziny otwarcia:
  pon - pt - 9:00-17:00

  ZNAJDŹ NAS

  TURCZA.edu.pl

  Turcza.edu.pl
  ul. Grochowska 56, 60 – 347 Poznań

  O nas

  Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.